هیچ محدودیتی برای فعالیت و صدور مجوز انجمن ها و احزاب وجود ندارد

هیچ محدودیتی برای فعالیت و صدور مجوز انجمن ها و احزاب وجود ندارد
عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در جمع مردم شهرستان علی آباد گفت: اعتقادات دینی، اصل ولایت فقیه، مردم و انسجام ملی جزو مولفه ها و خط قرمز در اقتدار و وحدت ملی و سیاست داخلی است و قابل بحث و معامله نیست. وزیر کشور گفت:
۱۸:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


هیچ محدودیتی برای فعالیت و صدور مجوز انجمن ها و احزاب وجود ندارد

عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در جمع مردم شهرستان علی آباد گفت: اعتقادات دینی، اصل ولایت فقیه، مردم و انسجام ملی جزو مولفه ها و خط قرمز در اقتدار و وحدت ملی و سیاست داخلی است و قابل بحث و معامله نیست. وزیر کشور گفت:
۱۸:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


هیچ محدودیتی برای فعالیت و صدور مجوز انجمن ها و احزاب وجود ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author