هیچ بازیکنی از تیم ملی خط نمی خورد

هیچ بازیکنی از تیم ملی خط نمی خورد
بازیکنانی که امشب در لیست تیم ملی برای دیدار با قطر نباشند، از لیست تیم ملی خط نخورده اند و ممکن است در ادامه رقابت ها در لیست قرار بگیرند.

هیچ بازیکنی از تیم ملی خط نمی خورد

بازیکنانی که امشب در لیست تیم ملی برای دیدار با قطر نباشند، از لیست تیم ملی خط نخورده اند و ممکن است در ادامه رقابت ها در لیست قرار بگیرند.
هیچ بازیکنی از تیم ملی خط نمی خورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author