هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت

هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت
هوادار خردسال پرسپولیس که به سرطان دچار بود امشب دار فانی را وداع گفت.

هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت

هوادار خردسال پرسپولیس که به سرطان دچار بود امشب دار فانی را وداع گفت.
هوادار خردسال و سرطانی پرسپولیس در گذشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author