هواداری که سرش شکست اما سلفی‌اش را با رامین گرفت!

هواداری که سرش شکست اما سلفی‌اش را با رامین گرفت!
در اهواز دوباره سر طرفداران فوتبال شکست.

هواداری که سرش شکست اما سلفی‌اش را با رامین گرفت!

در اهواز دوباره سر طرفداران فوتبال شکست.
هواداری که سرش شکست اما سلفی‌اش را با رامین گرفت!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author