هفت تیرکشی هویت آمریکا؛ ۹۲ قتل روزانه با اسلحه

هفت تیرکشی هویت آمریکا؛ ۹۲ قتل روزانه با اسلحه
شبکه سی ان ان گزارش داد: تیراندازی های هولناک به “هویت آمریکا” تبدیل شده است.
۱۰:۱۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


هفت تیرکشی هویت آمریکا؛ ۹۲ قتل روزانه با اسلحه

شبکه سی ان ان گزارش داد: تیراندازی های هولناک به “هویت آمریکا” تبدیل شده است.
۱۰:۱۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


هفت تیرکشی هویت آمریکا؛ ۹۲ قتل روزانه با اسلحه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author