هفته سوم بوندسلیگا/ ترکیب اصلی دورتموند و دارمشتات

هفته سوم بوندسلیگا/ ترکیب اصلی دورتموند و دارمشتات
دورتموند در زیگنال ایدونا پارک و در حضور هواداران مشتاق میزبان دارمشتات است.

هفته سوم بوندسلیگا/ ترکیب اصلی دورتموند و دارمشتات

دورتموند در زیگنال ایدونا پارک و در حضور هواداران مشتاق میزبان دارمشتات است.
هفته سوم بوندسلیگا/ ترکیب اصلی دورتموند و دارمشتات

label, , , , , , , , , , , ,

About the author