هفته اول لیگ بسکتبال؛/ روز خوب جنوبی ها در لیگ بسکتبال

هفته اول لیگ بسکتبال؛/ روز خوب جنوبی ها در لیگ بسکتبال
شیمیدر و پتروشمی بندرامام اولین هفته از لیگ بسکتبال را با برد آغاز کردند.

هفته اول لیگ بسکتبال؛/ روز خوب جنوبی ها در لیگ بسکتبال

شیمیدر و پتروشمی بندرامام اولین هفته از لیگ بسکتبال را با برد آغاز کردند.
هفته اول لیگ بسکتبال؛/ روز خوب جنوبی ها در لیگ بسکتبال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author