هشدار: موهای بینی را جدا نکنید

هشدار: موهای بینی را جدا نکنید
موهای بلند بینی ظاهر ناخوشایندی را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، افراد گاهی موهای بینی را با قیچی کوتاه می‌کنند. این در حالی است که محققان به تازگی کندن موهای بینی را بسیار پرخطر خوانده‌اند.
۱۹:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


هشدار: موهای بینی را جدا نکنید

موهای بلند بینی ظاهر ناخوشایندی را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، افراد گاهی موهای بینی را با قیچی کوتاه می‌کنند. این در حالی است که محققان به تازگی کندن موهای بینی را بسیار پرخطر خوانده‌اند.
۱۹:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


هشدار: موهای بینی را جدا نکنید

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author