هشدار فوگتس به تیم ملی آلمان

هشدار فوگتس به تیم ملی آلمان
سرمربی سابق تیم ملی آلمان در آستانه یورو هشدارهای لازم را به این تیم گوشزد کرد.

هشدار فوگتس به تیم ملی آلمان

سرمربی سابق تیم ملی آلمان در آستانه یورو هشدارهای لازم را به این تیم گوشزد کرد.
هشدار فوگتس به تیم ملی آلمان

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author