هشدار سازمان لیگ به باشگاههای لیگ برتر

هشدار سازمان لیگ به باشگاههای لیگ برتر
۱۲ شهریور ماه آخرین مهلت باشگاه‌ها برای ارسال مدارک باشگاه‌ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دریافت مجوز حرفه‌ای است.

هشدار سازمان لیگ به باشگاههای لیگ برتر

۱۲ شهریور ماه آخرین مهلت باشگاه‌ها برای ارسال مدارک باشگاه‌ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دریافت مجوز حرفه‌ای است.
هشدار سازمان لیگ به باشگاههای لیگ برتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author