هشدار برق تهران: صرفه جویی نکنید خاموشی خواهیم داشت

هشدار برق تهران: صرفه جویی نکنید خاموشی خواهیم داشت
شرکت توزیع برق تهران هشدار داد: با توجه به افزایش دما به دلیل افزایش بار خطوط و پست های برق ، اگر مشترکان صرفه جویی نکنند با خاموشی پراکنده مواجه خواهیم شد.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


هشدار برق تهران: صرفه جویی نکنید خاموشی خواهیم داشت

شرکت توزیع برق تهران هشدار داد: با توجه به افزایش دما به دلیل افزایش بار خطوط و پست های برق ، اگر مشترکان صرفه جویی نکنند با خاموشی پراکنده مواجه خواهیم شد.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


هشدار برق تهران: صرفه جویی نکنید خاموشی خواهیم داشت

خبرگزاری مهر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author