هرسال چند نفر در تصادفات نوروزی کشته می شوند؟

هرسال چند نفر در تصادفات نوروزی کشته می شوند؟
روند کاهش تلفات جاده ای که از ده سال گذشته آغاز شده بود، در سال های اخیر اندکی کندتر شده اما خوشبختانه به نظر می رسد آمار تلفات در ایام نوروز رو به کاهش است.
۱۴:۵۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


هرسال چند نفر در تصادفات نوروزی کشته می شوند؟

روند کاهش تلفات جاده ای که از ده سال گذشته آغاز شده بود، در سال های اخیر اندکی کندتر شده اما خوشبختانه به نظر می رسد آمار تلفات در ایام نوروز رو به کاهش است.
۱۴:۵۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


هرسال چند نفر در تصادفات نوروزی کشته می شوند؟

مرجع سلامتی

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author