هجوم بی سابقه ملخ ها به تالاب هامون

هجوم بی سابقه ملخ ها به تالاب هامون
شمار زیادی از ملخ های غیر بومی به هزار هکتار از تالاب بین المللی هامون در این شهرستان هجوم آورده اند. هجوم ملخ ها در این منطقه یک پدیده بی سابقه است.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


هجوم بی سابقه ملخ ها به تالاب هامون

شمار زیادی از ملخ های غیر بومی به هزار هکتار از تالاب بین المللی هامون در این شهرستان هجوم آورده اند. هجوم ملخ ها در این منطقه یک پدیده بی سابقه است.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


هجوم بی سابقه ملخ ها به تالاب هامون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author