هت تریک برابر بچه محل ها/ علیپور براى برانکو خط و نشان کشید

هت تریک برابر بچه محل ها/ علیپور براى برانکو خط و نشان کشید
على علیپور با ثبت سه گل مقابل پرسپولیس قائمشهر به خودنمایى پرداخت.

هت تریک برابر بچه محل ها/ علیپور براى برانکو خط و نشان کشید

على علیپور با ثبت سه گل مقابل پرسپولیس قائمشهر به خودنمایى پرداخت.
هت تریک برابر بچه محل ها/ علیپور براى برانکو خط و نشان کشید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author