هانری: پوگبا به کمی زمان نیاز دارد

هانری: پوگبا به کمی زمان نیاز دارد
تیری هانری، اسطوره فرانسوی باشگاه آسنال معتقد است که پل پوگبا به کمی زمان برای هماهنگ شدن با فضای لیگ برتر نیازمند است.

هانری: پوگبا به کمی زمان نیاز دارد

تیری هانری، اسطوره فرانسوی باشگاه آسنال معتقد است که پل پوگبا به کمی زمان برای هماهنگ شدن با فضای لیگ برتر نیازمند است.
هانری: پوگبا به کمی زمان نیاز دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author