هاجسون: راشفورد مهره‌مهمی برای انگلیس است

هاجسون: راشفورد مهره‌مهمی برای انگلیس است
سرمربی انگلیس می گوید که ستاره نوجوان این تیم نقش مهمی در رقابت های یورو خواهد داشت.

هاجسون: راشفورد مهره‌مهمی برای انگلیس است

سرمربی انگلیس می گوید که ستاره نوجوان این تیم نقش مهمی در رقابت های یورو خواهد داشت.
هاجسون: راشفورد مهره‌مهمی برای انگلیس است

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author