نیمکت ذوب بدون یحیی در خانه می برد

نیمکت ذوب بدون یحیی در خانه می برد
پس از جدایی یحیی گل محمدی، ذوب آهنی ها در دومین بازی خانگی خود نیز موفق شدند در برابر حریف به پیروزی برسند.

نیمکت ذوب بدون یحیی در خانه می برد

پس از جدایی یحیی گل محمدی، ذوب آهنی ها در دومین بازی خانگی خود نیز موفق شدند در برابر حریف به پیروزی برسند.
نیمکت ذوب بدون یحیی در خانه می برد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author