نکته به نکته با والیبالیست های چینی؛/ کار را یکسره کن

نکته به نکته با والیبالیست های چینی؛/ کار را یکسره کن
ملی پوشان والیبال ایران صبح پنجشنبه آخرین رقیب آسیایی خود را در راه المپیکی شدن رو به رو دارند که در صورت پیروزی احتمال حضور در ریو به بیشترین اندازه خود می رسد.

نکته به نکته با والیبالیست های چینی؛/ کار را یکسره کن

ملی پوشان والیبال ایران صبح پنجشنبه آخرین رقیب آسیایی خود را در راه المپیکی شدن رو به رو دارند که در صورت پیروزی احتمال حضور در ریو به بیشترین اندازه خود می رسد.
نکته به نکته با والیبالیست های چینی؛/ کار را یکسره کن

عکس

label, , , , , , , , , ,

About the author