نوراللهی دفترچه خدمتش را پست کرد!

نوراللهی دفترچه خدمتش را پست کرد!
11 نیوز نوشت؛ هافبک ناراضی قرمزها سرانجام تصمیم نهایی خود را گرفت.

نوراللهی دفترچه خدمتش را پست کرد!

11 نیوز نوشت؛ هافبک ناراضی قرمزها سرانجام تصمیم نهایی خود را گرفت.
نوراللهی دفترچه خدمتش را پست کرد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author