نهاد جدید در شورای همکاری خلیج فارس

نهاد جدید در شورای همکاری خلیج فارس
امیرنشین های حاشیه خلیج فارس که با سقوط درآمدهای نفتی رو به رو هستند روز سه شنبه نهاد جدیدی را با هدف تقویت همکاری های اقتصادی بین خود تاسیس کردند.
۰۸:۵۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


نهاد جدید در شورای همکاری خلیج فارس

امیرنشین های حاشیه خلیج فارس که با سقوط درآمدهای نفتی رو به رو هستند روز سه شنبه نهاد جدیدی را با هدف تقویت همکاری های اقتصادی بین خود تاسیس کردند.
۰۸:۵۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


نهاد جدید در شورای همکاری خلیج فارس

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author