نمایش امیدوارکننده جانشین رحمتی

نمایش امیدوارکننده جانشین رحمتی
در غیاب رحمتی کادر فنی استقلال چاره ای نداشت تا به گلر دوم و جوان خود اعتمادکند، تصمیمی که درست از آب درآمد و شاهد نمایش امیدوارکننده ای از این بازیکن بودیم.

نمایش امیدوارکننده جانشین رحمتی

در غیاب رحمتی کادر فنی استقلال چاره ای نداشت تا به گلر دوم و جوان خود اعتمادکند، تصمیمی که درست از آب درآمد و شاهد نمایش امیدوارکننده ای از این بازیکن بودیم.
نمایش امیدوارکننده جانشین رحمتی

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author