نقش سه کشور در افشای اطلاعات مربوط به توافق ایران و آژانس

نقش سه کشور در افشای اطلاعات مربوط به توافق ایران و آژانس
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: سه کشور در افشای اطلاعات مربوط به توافق ایران و آژانس نقش دارند.
۰۷:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


نقش سه کشور در افشای اطلاعات مربوط به توافق ایران و آژانس

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: سه کشور در افشای اطلاعات مربوط به توافق ایران و آژانس نقش دارند.
۰۷:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


نقش سه کشور در افشای اطلاعات مربوط به توافق ایران و آژانس

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author