نفت برای اولین بار در تیم ملی رکورددار شد

نفت برای اولین بار در تیم ملی رکورددار شد
ترکیب تیم ملی اعلام شد و در حالی که در بازی قبل پرسپولیس و روستوف با 2 نماینده رکورددار بودند حالا تیم نفت بیشترین ملی پوش را دارد.

نفت برای اولین بار در تیم ملی رکورددار شد

ترکیب تیم ملی اعلام شد و در حالی که در بازی قبل پرسپولیس و روستوف با 2 نماینده رکورددار بودند حالا تیم نفت بیشترین ملی پوش را دارد.
نفت برای اولین بار در تیم ملی رکورددار شد

سایت استخدامی

ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author