نصیری مدال خود را به موزه IOC داد

نصیری مدال خود را به موزه IOC داد
محمد نصیری مدال المپیک خود را به موزه کمیته بین المللی المپیک اهدا کرد.

نصیری مدال خود را به موزه IOC داد

محمد نصیری مدال المپیک خود را به موزه کمیته بین المللی المپیک اهدا کرد.
نصیری مدال خود را به موزه IOC داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author