نذر خاص کشتی‌گیر سابق که پس از 13 سال ادا شد

نذر خاص کشتی‌گیر سابق که پس از 13 سال ادا شد
علیرضا حیدری امروز هم نذر چندین ساله‌اش را ادا کرد.

نذر خاص کشتی‌گیر سابق که پس از 13 سال ادا شد

علیرضا حیدری امروز هم نذر چندین ساله‌اش را ادا کرد.
نذر خاص کشتی‌گیر سابق که پس از 13 سال ادا شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author