نخست وزیر انگلیس: همه پرسی دیگری برگزار نخواهد شد

نخست وزیر انگلیس: همه پرسی دیگری برگزار نخواهد شد
ترزا می نخست وزیر انگلیس گفت: همه پرسی دیگری در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا برگزار نخواهد شد.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


نخست وزیر انگلیس: همه پرسی دیگری برگزار نخواهد شد

ترزا می نخست وزیر انگلیس گفت: همه پرسی دیگری در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا برگزار نخواهد شد.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


نخست وزیر انگلیس: همه پرسی دیگری برگزار نخواهد شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author