نخستین نتیجه اعتراض ها در فرانسه

نخستین نتیجه اعتراض ها در فرانسه
کارشناسان مسائل سیاسی – اجتماعی فرانسه معتقدند نخستین نتیجه اعتراض های گسترده اخیر در فرانسه، آشکار شدن ضعف دولت است.
۱۷:۰۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


نخستین نتیجه اعتراض ها در فرانسه

کارشناسان مسائل سیاسی – اجتماعی فرانسه معتقدند نخستین نتیجه اعتراض های گسترده اخیر در فرانسه، آشکار شدن ضعف دولت است.
۱۷:۰۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


نخستین نتیجه اعتراض ها در فرانسه

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author