نخستین بازیکن افغانستانی در لیگ فوتسال ایران

نخستین بازیکن افغانستانی در لیگ فوتسال ایران
مهدی نوروزی از فوتسال افغانستان در لیگ فوتسال ایران بازی می کند.

نخستین بازیکن افغانستانی در لیگ فوتسال ایران

مهدی نوروزی از فوتسال افغانستان در لیگ فوتسال ایران بازی می کند.
نخستین بازیکن افغانستانی در لیگ فوتسال ایران

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author