نتیجه نظرسنجی سایت‌قطری به نفع ایران(عکس)

نتیجه نظرسنجی سایت‌قطری به نفع ایران(عکس)
تیم ملی ایران با کسب 56.5 درصد از آرای نظر سنجی سایت الکاس، گوی سبقت از تیم ملی قطر را ربوده است.

نتیجه نظرسنجی سایت‌قطری به نفع ایران(عکس)

تیم ملی ایران با کسب 56.5 درصد از آرای نظر سنجی سایت الکاس، گوی سبقت از تیم ملی قطر را ربوده است.
نتیجه نظرسنجی سایت‌قطری به نفع ایران(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author