نبض/ چالش های اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات

نبض/ چالش های اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات
از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون کنترل و مبارزه با دخانیات نزدیک به یک دهه می گذرد اما به نظر می رسد تا کنون ارداه ای که بتواند اجرای این قانون را در جامعه به یک فرهنگ تبدیل کند، وجود نداشته و یا چندان جدی گرفته نشده است.
۲۳:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


نبض/ چالش های اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات

از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون کنترل و مبارزه با دخانیات نزدیک به یک دهه می گذرد اما به نظر می رسد تا کنون ارداه ای که بتواند اجرای این قانون را در جامعه به یک فرهنگ تبدیل کند، وجود نداشته و یا چندان جدی گرفته نشده است.
۲۳:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


نبض/ چالش های اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author