نبض/ بررسی طرح تاسیس داروخانه های گیاهی

نبض/ بررسی طرح تاسیس داروخانه های گیاهی
کارشناسان عرصه طب سنتی و داروسازی طرح جدید وزارت بهداشت در راه اندازی داروخانه های گیاهی را بررسی کردند.
۲۲:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


نبض/ بررسی طرح تاسیس داروخانه های گیاهی

کارشناسان عرصه طب سنتی و داروسازی طرح جدید وزارت بهداشت در راه اندازی داروخانه های گیاهی را بررسی کردند.
۲۲:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


نبض/ بررسی طرح تاسیس داروخانه های گیاهی

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author