ناکامی برانکو برابر آقامعلم در چهارمین مصاف 

ناکامی برانکو برابر آقامعلم در چهارمین مصاف 
تفکرات برانکو ایوانکوویچ در چهارمین بازی هم نتوانست برابر مجید جلالی به برتری دست یابد و او بار دیگر در کسب پیروزی ناکام ماند.

ناکامی برانکو برابر آقامعلم در چهارمین مصاف 

تفکرات برانکو ایوانکوویچ در چهارمین بازی هم نتوانست برابر مجید جلالی به برتری دست یابد و او بار دیگر در کسب پیروزی ناکام ماند.
ناکامی برانکو برابر آقامعلم در چهارمین مصاف 

label, , , , , , , , , , , ,

About the author