نادال: برای من زندگی مهمتر از تنیس است

نادال: برای من زندگی مهمتر از تنیس است
تنیسور مطرح جهان تاکید کرد در زندگی‌اش چیزهایی مهمتر از تنیس وجود دارد.

نادال: برای من زندگی مهمتر از تنیس است

تنیسور مطرح جهان تاکید کرد در زندگی‌اش چیزهایی مهمتر از تنیس وجود دارد.
نادال: برای من زندگی مهمتر از تنیس است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author