می خواهند منصوریان را دور بزنند؟

می خواهند منصوریان را دور بزنند؟
درحالی که بسیاری اعتقاد دارند علیرضا منصوریان مربی آینده استقلال است اما حالا پورحیدری با حرفهایش تایید می کند مخالفت هایی وجود دارد.

می خواهند منصوریان را دور بزنند؟

درحالی که بسیاری اعتقاد دارند علیرضا منصوریان مربی آینده استقلال است اما حالا پورحیدری با حرفهایش تایید می کند مخالفت هایی وجود دارد.
می خواهند منصوریان را دور بزنند؟

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author