می توانیم به مدال های بیشتری فکر کنیم/ انوشیرانی: حذف روسیه جای خوشحالی دارد

می توانیم به مدال های بیشتری فکر کنیم/ انوشیرانی: حذف روسیه جای خوشحالی دارد
سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران از حذف روسیه از المپیک 2016 ابراز خوشحالی کرد.

می توانیم به مدال های بیشتری فکر کنیم/ انوشیرانی: حذف روسیه جای خوشحالی دارد

سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران از حذف روسیه از المپیک 2016 ابراز خوشحالی کرد.
می توانیم به مدال های بیشتری فکر کنیم/ انوشیرانی: حذف روسیه جای خوشحالی دارد

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author