می‌روم آزادی و تیم ملی را تشویق می‌کنم/ پورقاز: از استقلال خوزستان جدا می‌شوم!

می‌روم آزادی و تیم ملی را تشویق می‌کنم/ پورقاز: از استقلال خوزستان جدا می‌شوم!
عزت الله پورقاز از اینکه در لیست تیم ملی برای بازی با قطر و چین جای نگرفته ناراحت است.

می‌روم آزادی و تیم ملی را تشویق می‌کنم/ پورقاز: از استقلال خوزستان جدا می‌شوم!

عزت الله پورقاز از اینکه در لیست تیم ملی برای بازی با قطر و چین جای نگرفته ناراحت است.
می‌روم آزادی و تیم ملی را تشویق می‌کنم/ پورقاز: از استقلال خوزستان جدا می‌شوم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author