میلیاردی‌های نیمکت‌نشین تا چه زمانی چنین وضعیتی دارند؟

میلیاردی‌های نیمکت‌نشین تا چه زمانی چنین وضعیتی دارند؟
با وجود گذشت 6 هفته از رقابت های لیگ برتر ستارگان میلیاردی استقلال جای ثابتی در تیم ندارند.

میلیاردی‌های نیمکت‌نشین تا چه زمانی چنین وضعیتی دارند؟

با وجود گذشت 6 هفته از رقابت های لیگ برتر ستارگان میلیاردی استقلال جای ثابتی در تیم ندارند.
میلیاردی‌های نیمکت‌نشین تا چه زمانی چنین وضعیتی دارند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author