میرزاییان هفتمین قربانی دسته اول

میرزاییان هفتمین قربانی دسته اول
با جدایی امیر میرزاییان از استقلال اهواز تعداد مربیان جدا شده از تیم  های دسته اولی در فصل جاری به 7 مربی رسید!

میرزاییان هفتمین قربانی دسته اول

با جدایی امیر میرزاییان از استقلال اهواز تعداد مربیان جدا شده از تیم  های دسته اولی در فصل جاری به 7 مربی رسید!
میرزاییان هفتمین قربانی دسته اول

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author