مورینیو مانع انتقال جونز به آرسنال

مورینیو مانع انتقال جونز به آرسنال
خبرگزاری دیلی تلگراف مدعی شد که ژوزه مورینیو، سرمربی چلسی قصد دارد مانع انتقال فیل جونز، مدافع تیمش به آرسنال شود.

مورینیو مانع انتقال جونز به آرسنال

خبرگزاری دیلی تلگراف مدعی شد که ژوزه مورینیو، سرمربی چلسی قصد دارد مانع انتقال فیل جونز، مدافع تیمش به آرسنال شود.
مورینیو مانع انتقال جونز به آرسنال

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author