مهدی مهدوی:چه کسی می‌تواند با رابطه، هشت سال ملی‌پوش بماند؟/نمی‌دانم جای چه کسی را تنگ کرده بودم

مهدی مهدوی:چه کسی می‌تواند با رابطه، هشت سال ملی‌پوش بماند؟/نمی‌دانم جای چه کسی را تنگ کرده بودم
پاسور سابق تیم ملی می‌گوید:«سعید معروف بچه خوبی است اما خیلی ها او را از روی ظاهرش قضاوت می کنند.»

مهدی مهدوی:چه کسی می‌تواند با رابطه، هشت سال ملی‌پوش بماند؟/نمی‌دانم جای چه کسی را تنگ کرده بودم

پاسور سابق تیم ملی می‌گوید:«سعید معروف بچه خوبی است اما خیلی ها او را از روی ظاهرش قضاوت می کنند.»
مهدی مهدوی:چه کسی می‌تواند با رابطه، هشت سال ملی‌پوش بماند؟/نمی‌دانم جای چه کسی را تنگ کرده بودم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author