مهاجم پرسپولیس و کاپیتان بامعرفت

مهاجم پرسپولیس و کاپیتان بامعرفت
با اینکه رضا کرملاچعب، کاپیتان و مهاجم ثابت تیم ملی جوانان، در دو بازی اخیر این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا در ترکیب ثابت ایران به میدان نیامد و در بازی با ازبکستان حتی فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد؛ اما از هیچ تلاشی برای روحیه دادن به هم تیمی هایش کوتاهی نکرد!

مهاجم پرسپولیس و کاپیتان بامعرفت

با اینکه رضا کرملاچعب، کاپیتان و مهاجم ثابت تیم ملی جوانان، در دو بازی اخیر این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا در ترکیب ثابت ایران به میدان نیامد و در بازی با ازبکستان حتی فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد؛ اما از هیچ تلاشی برای روحیه دادن به هم تیمی هایش کوتاهی نکرد!
مهاجم پرسپولیس و کاپیتان بامعرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author