منچستر برای مورینیو همه رکوردها را می شکند

منچستر برای مورینیو همه رکوردها را می شکند
ژوزه مورینیو برای سه سال حضور در منچستر 60میلیون یورو دریافت خواهد کرد.

منچستر برای مورینیو همه رکوردها را می شکند

ژوزه مورینیو برای سه سال حضور در منچستر 60میلیون یورو دریافت خواهد کرد.
منچستر برای مورینیو همه رکوردها را می شکند

دانلود ها پلاس

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author