منصوریان و سوءتفاهمی که باعث شده در اهواز به او توهین کنند

منصوریان و سوءتفاهمی که باعث شده در اهواز به او توهین کنند
علیرضا منصوریان در اهواز مدام مورد توهین قرار می گیرد.

منصوریان و سوءتفاهمی که باعث شده در اهواز به او توهین کنند

علیرضا منصوریان در اهواز مدام مورد توهین قرار می گیرد.
منصوریان و سوءتفاهمی که باعث شده در اهواز به او توهین کنند

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author