منصوریان مربی شماره 42 شهرآورد تهران

منصوریان مربی شماره 42 شهرآورد تهران
علی منصوریان روز جمعه به عنوان چهل و دومین مربی، شهرآورد تهران را تجربه خواهد کرد.

منصوریان مربی شماره 42 شهرآورد تهران

علی منصوریان روز جمعه به عنوان چهل و دومین مربی، شهرآورد تهران را تجربه خواهد کرد.
منصوریان مربی شماره 42 شهرآورد تهران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author