منصوریان فهمید که قصد بختیار چه بود

منصوریان فهمید که قصد بختیار چه بود
علیرضا منصوریان اصلا دوست ندارد حاشیه اطراف تیمش را بگیرد.

منصوریان فهمید که قصد بختیار چه بود

علیرضا منصوریان اصلا دوست ندارد حاشیه اطراف تیمش را بگیرد.
منصوریان فهمید که قصد بختیار چه بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author