منصوریان:حمایت نمی‌کنید اجازه بدهید تیم آرامش داشته باشد!/نیم‌فصل بازیکن نمی‌خریم

منصوریان:حمایت نمی‌کنید اجازه بدهید تیم آرامش داشته باشد!/نیم‌فصل بازیکن نمی‌خریم
سرمربی آبی‌ها می‌گوید برای تیمی مثل استقلال کسر شآن است که یک روز در میان محل زمین تمرین‌شان تغییر می‌کند.

منصوریان:حمایت نمی‌کنید اجازه بدهید تیم آرامش داشته باشد!/نیم‌فصل بازیکن نمی‌خریم

سرمربی آبی‌ها می‌گوید برای تیمی مثل استقلال کسر شآن است که یک روز در میان محل زمین تمرین‌شان تغییر می‌کند.
منصوریان:حمایت نمی‌کنید اجازه بدهید تیم آرامش داشته باشد!/نیم‌فصل بازیکن نمی‌خریم

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author