منتقدان جیووا، گفتند تولید داخلی چه می شود؟!/ تاج: صداوسیما پولمان را نداده، انتقاد هم می کند!

منتقدان جیووا، گفتند تولید داخلی چه می شود؟!/ تاج: صداوسیما پولمان را نداده، انتقاد هم می کند!
رییس فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد تجربیات زیادی دارد که با این تجربیات به ریاست فدراسیون رسیده است.

منتقدان جیووا، گفتند تولید داخلی چه می شود؟!/ تاج: صداوسیما پولمان را نداده، انتقاد هم می کند!

رییس فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد تجربیات زیادی دارد که با این تجربیات به ریاست فدراسیون رسیده است.
منتقدان جیووا، گفتند تولید داخلی چه می شود؟!/ تاج: صداوسیما پولمان را نداده، انتقاد هم می کند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author