ملی پوش پرسپولیس:همه چیز خوب است،همه چیز آرام است

ملی پوش پرسپولیس:همه چیز خوب است،همه چیز آرام است
رضاییان از شرایط برگزاری اردوی تیم ملی رضایت کامل دارد.

ملی پوش پرسپولیس:همه چیز خوب است،همه چیز آرام است

رضاییان از شرایط برگزاری اردوی تیم ملی رضایت کامل دارد.
ملی پوش پرسپولیس:همه چیز خوب است،همه چیز آرام است

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author