ملوان رسما برای خرید امتیاز نفت تهران پا پیش گذاشت

ملوان رسما برای خرید امتیاز نفت تهران پا پیش گذاشت
باشگاه ملوان بندرانزلی با ارسال پاکت پیشنهادی به طور رسمی در مزایده خرید امتیاز باشگاه نفت شرکت کرد.

ملوان رسما برای خرید امتیاز نفت تهران پا پیش گذاشت

باشگاه ملوان بندرانزلی با ارسال پاکت پیشنهادی به طور رسمی در مزایده خرید امتیاز باشگاه نفت شرکت کرد.
ملوان رسما برای خرید امتیاز نفت تهران پا پیش گذاشت

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author