ملایی با شکست برابر حریف یونانی حذف شد

ملایی با شکست برابر حریف یونانی حذف شد
عضو تیم ملی جودو کشورمان در دومین مبارزه خود در رقابتهای جایزه بزرگ تفلیس با شکست برابر نماینده یونان از دور رقابتها کنار رفت

ملایی با شکست برابر حریف یونانی حذف شد

عضو تیم ملی جودو کشورمان در دومین مبارزه خود در رقابتهای جایزه بزرگ تفلیس با شکست برابر نماینده یونان از دور رقابتها کنار رفت
ملایی با شکست برابر حریف یونانی حذف شد

اتومبیل

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author